Pledge About

แพลน บี มีเดีย

ไวล์ดเอด จับมือแพลน บี มีเดีย ชวน #ฉลองไม่ฉลาม ผ่านสื่อดิจิตอล ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในวันรู้จักฉลาม

WildAid and Plan B call on Thailand to celebrate without shark fin

ไวล์ดเอด จับมือแพลน บี มีเดีย ชวน #ฉลองไม่ฉลาม ผ่านสื่อดิจิตอล

ย่านช้อปปิ้งชื่อดังเนื่องในวันรู้จักฉลาม